Pesten

Op onze school komt net als op elke school en andere situaties waar mensen bij elkaar zijn, pestgedrag voor. De opdracht aan ons is om dat te bestrijden en een positief klimaat te creëren waar pesten zoveel mogelijk wordt voorkomen. 

Wat is het

Pesten is een stelselmatige vorm van agressie waarbij één of meer leerlingen bewust proberen een andere leerling, fysiek of verbaal schade toe te brengen. Bij pesten is de macht ongelijk verdeeld.Pesten hoort bij "sociale onveiligheid", daartoe behoren bijv. ook fysieke en verbale agressie, en discriminatie. Pesten onderscheidt zich van die incidentenoorten, omdat het indringende en langdurige gevolgen kan hebben voor met namen de gepeste, maar ook voor de pester, omstanders en de leerprestaties en sfeer op school.

Wat doen we

De lijn op onze school is dat we t.a.v. pesten als school werken aan preventie, tijdig signaleren, adequaat ingrijpen, nazorg en monitoring. 

Door te werken aan een positief klimaat , waarin we kinderen positief  benaderen en accenten leggen op zaken die goed gaan. Tevens zorgen we voor een heldere structuur met goede afspraken om zo het pesten te voorkomen. We werken elke dag aan dit veilige klimaat en zijn we scherp op signalen die kunnen wijzen om onveilige- en pestsituaties. Iedere groep start het jaar met afspraken hoe we met elkaar omgaan. Kinderen bedenken dit zelf, het wordt opgeschreven en ondertekend. Mocht pesten worden gesignaleerd, dan gebruiken we het zogenaamde Pestprotocol. 

Schoolregels

We hebben niet een vaste lijst met regels. Dat werkt niet. Omdat we het van belang vinden dat kinderen eigenaar zijn van afspraken hoe je met respect met elkaar en de omgeving omgaat, maken we die regels samen met de kinderen. De basis van onze schoolregels en afspraken beginnen bij de methode voor sociaal emotioneel leren Kwink.

Achtergrond en ons beleid
Het ontstaan van pesten is een fenomeen dat niet uit te bannen is. Wel is het vroegtijdig te herkennen en zijn er beproefde aanpakken mogelijk. In het beleidsstuk Sociale veiligheid, pedagogisch klimaat, burgerschap en integratie staat in grote lijnen welke visie wij hebben. Zie ook www.pestweb.nl of informatie op o.a. de site van VOO Vereniging Openbaar Onderwijs: www.voo.nl en zoek op pesten.
 

Het beleid inzake veiligheid en pesten hebben we vastgelegd in het stuk Sociale veiligheid, pedagogisch klimaat, burgerschap & integratie.