Het team

De schoolleider is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de school. De schoolleider legt verantwoording af aan de directeur, die eindverantwoordelijk is.

Op de school werken verder fulltime en parttime groepsleerkrachten. De groepsleerkrachten zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor de gang van zaken in hun eigen groep. Naast het lesgeven aan een groep, heeft een aantal leerkrachten een speciale taak.

Zo hebben we een intern begeleider die belast is met de zorg voor leerlingen die specifieke aandacht behoeven. Eén van de leerkrachten is belast met het beheer van de computers en het ICT-gebruik op school. Verder is één van de leerkrachten cultuurcoördinator met als taak het coördineren en organiseren van alle activiteiten ten behoeve van de culturele ontwikkeling van onze leerlingen.

We beschikken ook over een leescoördinator, die allerlei activiteiten coördineert om het leesonderwijs te bevorderen. Daarnaast hebben enkele leerkrachten een opleiding tot bedrijfshulpverleners, die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid binnen de school.

Voor gymnastieklessen is er voor de groepen 3 t/m 8 een vakleerkracht.