Verlofaanvraag

Regels voor schoolverlof

Vervroegde vakantie, verlate terug­komst of extra vakantie.Verlengen van een vakantie is - zeer bijzondere omstandigheden daar gelaten - niet mogelijk.Wat die bijzondere omstandigheden zijn is, zolang het om niet meer dan enkele dagen gaat, ter beoordeling van de directeur.Verzoeken om extra vakantie worden alleen gehonoreerd indien de aard van het beroep van één van de ouders daartoe speciaal aanleiding geeft. U dient dat aan te tonen door middel van een werkgeversverklaring waarin dat verklaard wordt.Aan een dergelijk verlof zijn twee beperkingen verbonden:

a. verlof wordt niet verleend in de eerste twee weken van het schooljaar

b. een dergelijk verlof kan maar één keer per schooljaar worden verleend.

Bij familieomstandigheden

Er is een aantal dagen waarop u voor uw kind(eren) vrij kunt vragen. Over het algemeen zijn het die dagen, waarvoor elke werknemer ook verlof kan opne­men. Voorbeelden: bijwonen huwe­lijk, 25- en 40-jarig jubileum, begrafenissen van directe verwanten.

Voor het vervullen van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertui­ging.

Daarnaast kan een leerling in een zeer beperkt aantal gevallen vrijaf krijgen als hij/zij een aan godsdienst of levens­overtui­ging verbonden plicht moet voldoen. Hierbij moet bedacht worden, dat niet elke gewenste deelname aan bijeenkomsten op godsdienstige of levensbe­schouwelijke grondslag als godsdienstplicht is aan te duiden.

Hoe aan te vragen.

Verzuim, anders dan door ziekte, moet altijd ruim vooraf (in­dien mogelijk veertien dagen) schriftelijk worden aangevraagd. Iedere school heeft hier een standaard aanvraagformulier voor dat binnen L&E wordt gebruikt. Voor maximaal 10 schooldagen moet dat bij de directie geschieden. Bij meer dan 10 dagen moet u dit verzoek -eventueel door tussenkomst van de school - richten aan de betreffen­de ambte­naar leerplichtza­ken in de woonge­meente.Bij een eventuele afwijzing kunt u bij de ambtenaar leerplichtzaken in beroep gaan op grond van het gestelde in de Algemene Wet Bestuursrecht.

Download hieronder het formulier om verlof aan te vragen.

Tot slot.

De directeur van de school beoordeelt elke situatie aan de hand van de wettelijke regels. Directeuren zijn verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.