Aanmelden leerling

Als kinderen worden aangemeld zal dat gebeuren door het invullen van een aanmeldformulier. In dit formulier worden een aantal vragen gesteld over het aan te melden kind. De bedoeling hiervan is dat de school goed zicht krijgt op de eventuele zorg die kinderen nodig hebben.

Door het ondertekenen door beide ouders/verzorgers van het aanmeldformulier conformeren ouders zich aan de visie en werkwijze van de school. Namens de school zal de directeur het aanmeldformulier ondertekenen. Voor meer informatie over het toelaten, schorsen en verwijderen van kinderen is er door het Schoolbestuur voor alle scholen een protocol opgesteld. Hierin staan de onderliggende wetgeving en afspraken en regels bij ons schoolbestuur beschreven. Het protocol is op school aanwezig en in te zien.